Introductie

Dit privacybeleid legt uit wat we doen met uw persoonlijke gegevens, in het proces van het initiëren of voortzetten van onze zakelijke relatie, in wat u een service kunt bieden die u aangaat. Het beschrijft hoe we uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en behandelen en daarmee hoe we voldoen aan onze wettelijke verplichtingen met betrekking tot u. Uw privacy is belangrijk voor ons en we zetten ons in voor de bescherming en bescherming van de privacyrechten van uw gegevens. Dit privacybeleid is van toepassing op de persoonsgegevens van onze klanten (particulieren). Voor de toepassing van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming [met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de algemene Verordening Gegevensbescherming [Verordening (EU) 2016/679] ("AVG")], is het Residencial Marés  verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens.

Houd er rekening mee dat we dit privacybeleid af en toe kunnen wijzigen. Als u niet tevreden bent met enig aspect van ons privacybeleid, kunt u profiteren van wettelijke rechten en waar relevant worden deze ook beschreven.

 

Cookies

Wanneer u onze website bezoekt, wordt een klein tekstbestand (Cookie) gemaakt en op de schijf van uw computer gebrand. Dit bestand door het te herkennen zal u meer gemak en snelheid in de toegang, en het aanpassen van de pagina op het niveau van uw online ervaring. We identificeren ook de technische informatie van uw computer wanneer u de pagina's van onze site bezoekt, zoals IP (Internet Protocol), het besturingssysteem, het browsertype. We gebruiken deze informatie om de kwaliteit van uw bezoek aan onze site te verbeteren en we zullen deze niet bekendmaken aan externe entiteiten. De meeste browsers accepteren deze bestanden automatisch (Cookies), maar u kunt ze verwijderen of automatisch uw slot instellen. In het menu "Help" van uw browser vindt u hoe u deze instellingen kunt maken. Als u het gebruik van cookies echter niet toestaat, kunnen er enkele functies zijn die u niet kunt gebruiken.

 

Wat voor soort persoonlijke informatie verzamelen we?

Als u klant bent van Residencial Marés, moeten we informatie over u of uw bedrijf verzamelen en gebruiken in het kader van onze service.

De hieronder beschreven informatie is natuurlijk een aanvulling op alle persoonsgegevens waarvan we wettelijk verplicht zijn om in een bepaalde situatie te behandelen. De gegevens die we over klanten verzamelen zijn eigenlijk zeer beperkt. Normaal gesproken hoeven we alleen uw contactgegevens of gegevens van enkele individuele contacten in uw bedrijf te hebben, namelijk:

 • Onderneming: Naam; Adres van de maatschappelijke zetel; Fiscaal identificatienummer; Telefonisch contact; E-mail van het bedrijf
 • Gast: Naam; Adres; Identificatienummer of paspoort; Fiscaal identificatienummer; E-mail; Telefonisch contact

 

Hoe verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen persoonsgegevens rechtstreeks van u. Als u proactief contact met ons opneemt, meestal per telefoon of e-mail; Als we telefonisch of per e-mail of via bedrijfsontwikkelingsactiviteiten contact met u opnemen.

 

Hoe gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Na het beschikbaar stellen van uw gegevens gebruiken we klantgegevens om ons te helpen bij de uitoefening en omvang van onze zakelijke relatie. Met de informatie die strikt noodzakelijk is, zijn we van plan om onze service te personaliseren.

Hieronder vermelden we de verschillende manieren waarop we uw gegevens gebruiken om dit te vergemakkelijken:

 • Uw gegevens op te slaan (en waar nodig bij te werken) in onze database, zodat we contact met u kunnen opnemen over zakelijke relatieactiviteiten;
 • Uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoeken;
 • Ga verder met de verwerking van uw gegevens met het oog op het leiden van passende commerciële campagnes.

 

Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?

We doen er alles aan om alle redelijke en passende maatregelen te nemen om de persoonlijke informatie die we bezitten te beschermen tegen misbruik, verlies of ongeoorloofde toegang. Dit doen we door een set van passende technische en organisatorische maatregelen te creëren. Deze omvatten maatregelen om een vermoeden van een datalek aan te pakken. Als u vermoedt dat u misbruik, verlies of onbevoegde toegang tot uw persoonlijke gegevens vermoedt, neem dan onmiddellijk contact met ons op. U kunt de details over hoe u contact met ons opneemt raadplegen in dit privacybeleid.

 

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

De gegevens moeten zo min mogelijk worden bewaard. Deze periode moet rekening houden met de redenen waarom we gegevensverwerking moeten uitvoeren, evenals eventuele wettelijke verplichtingen om gegevens gedurende een bepaalde periode te bewaren.

 

Hoe kunt u de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens inzien, wijzigen of verwijderen?

Een van de belangrijkste doelstellingen van de AVG is het beschermen en verduidelijken van de rechten van EU-burgers en -mensen in de EU met betrekking tot gegevensprivacy. Dit betekent dat u verschillende rechten heeft met betrekking tot uw gegevens, zelfs wanneer wij door u zijn verstrekt. Ze worden hieronder in meer detail beschreven. Houd er rekening mee dat we uw communicatie kunnen bijhouden om ons te helpen eventuele problemen op te lossen die door u zijn opgeworpen. Als u een van de volgende rechten wilt uitoefenen, moet u het formulier aanvragen voor het doel van het elektronische adres.

Recht van bezwaar: personen hebben het recht zich te verzetten in gevallen waarin een overheidsinstantie de gegevens verwerkt in het kader van haar openbare taken of wanneer een onderneming de gegevens verwerkt op basis van haar legitieme belangen. In dergelijke gevallen kan de onderneming/organisatie niet langer met de gegevens omgaan, tenzij zij kan aantonen dat zij de behandeling moet uitvoeren om redenen die voorrang moeten hebben op de rechten en vrijheden van personen of indien zij de gegevens nodig heeft voor de Verklaring, de Uitoefening of de verdediging van een recht in een gerechtelijke procedure.

Mensen hebben ook het recht om zich te allen tijde te verzetten tegen de verwerking van hun persoonsgegevens ten behoeve van Direct Marketing. Onder direct marketing wordt verstaan de algemene verordening gegevensbescherming, zoals elke actie van een onderneming die bedoeld is om reclame- of marketingmateriaal aan specifieke personen mee te delen.

Het bedrijf moet mensen op het moment van de eerste communicatie met hen informeren dat ze hun persoonsgegevens zullen gebruiken voor direct marketingdoeleinden en dat ze het recht hebben om zich kosteloos te verzetten. Wanneer een persoon zich verzet tegen de verwerking van persoonsgegevens met het oog op direct marketing, kan uw bedrijf uw persoonsgegevens mogelijk niet langer voor dat doel verwerken.

Recht om zijn of haar toestemming in te trekken: Als we uw toestemming hebben verkregen om door te gaan met de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken en zullen we stoppen met het uitvoeren van de specifieke activiteit waarvoor u eerder toestemming hebt gegeven, tenzij we van mening zijn dat er een alternatieve reden is om de verdere behandeling van ons deel van uw gegevens voor dit doel te rechtvaardigen, in welk geval we u zullen informeren over deze voorwaarde.

Recht op toegang door de betrokkene: U kunt ons te allen tijde vragen om de informatie die we over u hebben te bevestigen en kan ons vragen om deze informatie te wijzigen, bij te werken of te verwijderen. We kunnen u vragen om uw identiteit en verdere informatie over uw verzoek te verifiëren. Als we u toegang verlenen tot de informatie die we over u bewaren, brengen we die toegang niet in rekening tenzij uw verzoek "kennelijk ongegrond of buitensporig" is. Als u om extra kopieën van deze informatie vraagt, kunnen we u redelijke administratieve kosten in rekening brengen wanneer dit wettelijk is toegestaan. In gevallen waarin we wettelijk zijn toegestaan, kunnen we uw verzoek weigeren. Als wij uw verzoek weigeren, wordt u altijd op de hoogte gebracht van de redenen hiervoor.

Recht op wissing (recht om vergeten te worden):In bepaalde omstandigheden heeft u het recht om ons te vragen uw persoonsgegevens te wissen. Normaal gesproken moet de informatie aan een van de volgende criteria voldoen:

 • De gegevens zijn niet langer nodig voor het doel waarvoor we ze oorspronkelijk hebben verzameld en/of behandeld;
 • Zodra het eerder is gegeven, heeft het zijn toestemming ingetrokken om door te gaan met de verwerking van zijn gegevens en er is geen andere geldige reden voor ons om het te blijven behandelen;
 • De gegevens werden onrechtmatig behandeld (d.w.z. op een manier die niet voldoet aan de AVG);
 • De gegevens moeten worden gewist om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen als verwerkingsverantwoordelijke;
 • Als we doorgaan met de verwerking van de gegevens omdat we van mening zijn dat dit noodzakelijk is voor onze legitieme belangen, verzet het zich tegen de behandeling en kunnen we geen legitieme dwingende redenen voor onze voortgezette behandeling aantonen.

We kunnen alleen weigeren om aan uw verzoek te voldoen om een van de volgende redenen:

 • Uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;
 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of om een taak van algemeen belang of de uitoefening van een openbaar gezag uit te voeren;
 • Om redenen van volksgezondheid in het belang van het publiek;
 • Voor dossier-, onderzoeks- of statistische doeleinden;
 • Voor het uitoefenen of verdedigen van een recht.

Door te voldoen aan een geldig verzoek om gegevenswissing, zullen we alle redelijke praktische stappen ondernemen om de relevante gegevens te wissen.

Recht op beperking van de verwerking: In bepaalde omstandigheden heeft u het recht om de behandeling van uw persoonsgegevens te beperken. Dit betekent dat we uw gegevens alleen kunnen blijven opslaan en dat we geen verdere behandelingsactiviteiten met hen kunnen uitvoeren totdat:

 • Dat een van de onderstaande omstandigheden is opgelost;
 • uw toestemming;
 • Aanvullende behandeling is vereist voor de verklaring, uitoefening of verdediging van een recht, bescherming van de rechten van een andere persoon of een belangrijk algemeen belang van de EU of een lidstaat.

De omstandigheden waarin u het recht hebt om te verzoeken dat de beperking van de behandeling van uw Persoonsgegevens:

 • Als u de juistheid betwist van de persoonlijke gegevens die we over u behandelen. In dit geval wordt de verwerking van ons deel van uw persoonsgegevens beperkt door de periode waarin de juistheid van de gegevens wordt geverifieerd;
 • Als u zich verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor onze legitieme belangen. In deze situatie kunt u verzoeken om de gegevens te beperken terwijl we onze grondbeginselen voor de verwerking van uw persoonsgegevens controleren;
 • Als de behandeling die we van uw gegevens maken illegaal is, maar liever de behandeling die we ervan maken beperkt in plaats van de verwijdering;
 • Als wij uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben, maar u de gegevens nodig heeft voor de aangifte, de uitoefening of de verdediging van een recht.

Als wij uw persoonsgegevens met derden hebben gedeeld, worden zij op de hoogte gebracht van de beperkte behandeling, tenzij dit onmogelijk is of onevenredig veel moeite kost. Wij zullen u uiteraard op de hoogte stellen voordat u een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens intrekt.

Recht op rectificatie: U hebt ook het recht om ons te verzoeken om onjuiste of onvolledige persoonsgegevens die we over u bezitten in te trekken. Als we dergelijke persoonsgegevens met derden hebben gedeeld, worden ze op de hoogte gebracht van de rectificatie, tenzij dit onmogelijk is of onevenredig veel moeite kost. Waar nodig zullen we u ook bekendmaken dat derden de onjuiste of onvolledige persoonsgegevens bekendmaken. In gevallen waarin wij het redelijk achten om niet aan uw verzoek te voldoen, zullen wij de redenen voor de beslissing toelichten.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid: Als u dat wenst, hebt u het recht om uw persoonsgegevens over te dragen tussen degenen die verantwoordelijk zijn voor de behandeling. Om u in staat te stellen dit te doen, zullen wij u uw gegevens verstrekken in een formaat dat aan ons moet communiceren. Als alternatief kunnen we de gegevens rechtstreeks aan u overdragen. Dit recht op gegevensoverdraagbaarheid is van toepassing op:

 • Persoonsgegevens die wij automatisch behandelen (d.w.z. zonder menselijke tussenkomst);
 • Door u verstrekte persoonsgegevens;
 • Persoonsgegevens die wij behandelen op basis van uw toestemming of om een contract na te komen.

Recht op informatie: Dit recht biedt de betrokkene de mogelijkheid om informatie op te vragen bij een bedrijf over wat de persoonsgegevens zijn en, over de verwerking, en de rechtvaardiging voor een dergelijke verwerking.

Houd er rekening mee dat we uw communicatie kunnen bijhouden om ons te helpen eventuele problemen op te lossen die door u zijn opgeworpen. Het is belangrijk dat de persoonlijke informatie die we over u hebben nauwkeurig en actueel is. Laat het ons weten als er wijzigingen zijn in uw persoonlijke gegevens tijdens de periode waarin we uw gegevens bewaren.